CASA REINDERS
Algemene voorwaarden Kamer van Koophandel Noord Brabant van:
Holland Fresh Food Company B.V. , ook handelend onder de naam Casa Reinders, is sinds 21 juni 2004 , onder deze naam ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Noord Brabant.
Onder Nr.: KvK 17165856
Bedrijfsgegevens:
Casa Reinders
Schout van Vertaingstraat 2
5237 TA, ’s-Hertogenbosch - Nederland
B.T.W. nr.: NL 8147.57.406.B.02

Ondergaande voorwaarden stellen, dat u akkoord gaat met de bestelling, onder de Algemene Voorwaarden van Casa Reinders . U bent bekend met de inde klantenservice gegeven informatie die Casa Reinders u heeft verstrekt en gaat ermee akkoord, dat u kennis heeft genomen van de genoemde prijzen, de genoemde bezorgkosten die u in rekening worden gebracht en de plichten die zowel u als Casa Reinders aangaan.
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tot levering van goederen door Casa Reinders, welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via orderbevestiging of via de webshop van Casa Reinders, tussen Casa Reinders en de wederpartij, zijnde een natuurlijk en/of juridische persoon. .
1.2 Door het verstrekken van een opdracht, als ook door aanvaarding van een door Casa Reinders gedaan aanbod, aanvaardt wederpartij steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene voorwaarden.
1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover mogelijk Casa Reinders, deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.
1.4 Ook een e-mail bericht in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke verklaring.
1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenverkoop, wordt bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen wederpartij en Casa Reinders, met betrekking tot roerende goederen, waarbij de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2. Aanbod en Aanvaarding
2.1 Alle aanbiedingen door of namens Casa Reinders, op welke wijze dan ook gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc., zijn vrijblijvend en gelden zo lang de voorraad strekt.
2.2 Casa Reinders, is bevoegd elk aanbod na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen.
2.3 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Casa Reinders, komt geen overeenkomst tot stand, doch heeft dat te gelden als een aanbod van de wederpartij.
2.4 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door Casa Reinders te zijn aanvaard indien en zodra Casa Reinders dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Aanbiedingen en/of offertes van Casa Reinders gelden niet voor nabestellingen of nieuwe bestellingen.
2.6 Wederpartij heeft een aanbod van Casa Reinders aanvaard, indien hij op de website van Casa Reinders, zijn accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld of schriftelijk een bestelling heeft geplaatst.
2.7 Na een door wederpartij gedane bestelling zendt Casa Reinders een orderbevestiging en een van een factuur.

3. Prijs
Casa Reinders hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op haar prijslijsten, offerte
of haar webshop, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen gekomen. De op de webshop vermelde prijzen zijn incl. B.T.W. en exclusief bezorgkosten. De prijslisten voor juridische personen zijn exclusief B.T.W. en exclusief bezorgkosten.

4. Betaling
4.1 De betalingsconditie van de bestelde goederen is tegen contant bij levering op een afhaalpunt van Casa Reinders en bij bestelling via webshop op vooruitbetaling, door storting of overmaking op een op de factuur vermelde rekening. Voor juridische personen wordt de betaling op de offerte en factuur vermeld.
4.2 Onverminderd overigens aan Casa Reinders toekomende rechten, is wederpartij, in geval de wederpartij het verschuldigde bedrag niet tijdig en of volledig betaalt, dan wel anderszins toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover Casa Reinders, van rechtswege in verzuim, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.3 Casa Reinders is gerechtigd om de buitengerechtelijk incassokosten te verhalen op de wederpartij. De kosten worden berekend conform de \”Staffel Kantonrechters”\ Rapport Voorwerk II. Het minimum bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten bedraagt Euro 37,00.

5. Levering
5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
5.2 Bij levering op een afleverpunt, zal de afhaal dag en tijden, op de orderbevestiging worden vermeld. Bij levering op verzending, zal de bestelling binnen 24 uur na ontvangst van de betaling worden verzonden, met uitzondering van bestellingen geplaatst op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen, deze worden op de eerst volgende werkdag verzonden.
5.3 Indien het niet mogelijk is een bestelling te leveren, wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
5.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering van consumentenkoop op een afhaalpunt onder contante betaling en op verzending, alleen na volledige betaling door de wederpartij van het factuurbedrag.
5.5 Casa Reinders bepaalt de wijze van verzending en de verzendroute.
5.6 Op de wederpartij rust een afnameplicht.
5.7 Vanaf het moment dat Casa Reinders goederen ter aflevering aanbiedt aan de vervoerder (b.v. UPS, PostNL, TNT, DHL), berust het risico van tenietgaan of achteruitgang (o.a. beschadiging, verlies, diefstal) van de goederen bij de wederpartij.

6. Controle en klachten
6.1 Wederpartij dient de goederen direct bij ontvangst te controleren
6.2 Alle klachten bij levering op een afhaalpunt van Casa Reinders, dienen bij de overdracht van de bestelling te worden gemeld, na aanname kunnen geen klachten meer worden ingediend.
6.3 Alle klachten bij levering d.m.v. verzending van Casa Reinders, dienen binnen 24 uur, nadat wederpartij eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, per e-mail, of per post, schriftelijk te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en) en indien mogelijk met digitale foto.
Klachten kunnen schriftelijk per post of per e-mail, (info@casareinders.com) of op het vestigingsadres van Casa Reinders worden ingediend .
6.4 Goederen, waaromtrent wederpartij heeft gereclameerd, dienen zorgvuldig en ongebruikt, onvermengd en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op eerste verzoek ter beschikking zijn van Casa Reinders voor nader onderzoek door Casa Reinders.

7. Bedenktijd en Ontbinding
In geval van consumentenverkoop heeft wederpartij gedurende 7 dagen na de ontvangst van het goed, het recht de koop van houdbare producten te ontbinden door een daartoe stekkende schriftelijke verklaring. In dat geval, dient tegenpartij de goederen ongeopend en ongebruikt, ten spoedigste en voor zijn eigen rekening aan Casa Reinders retour te zenden. Casa Reinders, zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde, teruggeven.

8. Aansprakelijkheid
Casa Reinders is niet aansprakelijk voor materiele of immateriële schade die wederpartij en/of derden aan wie de wederpartij de goederen ter beschikking stelt lijd(t) (en), tenzij er aan de zijde van Casa Reinders sprake is van opzet of grove schuld.

9. Partiele nietigheid, Afstand
Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door Casa Reinders, brengt dit niet mee dat Casa reinders afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.
10. Persoonsgegevens, Bescherming
10.1 De door de afnemer bij opgave van een bestelling ingevoerde persoonlijke en/of bedrijfsgegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.
10.2 De aan Casa Reinders verstrekte gegevens, zullen niet aan derden verhuurd, verkocht of ter beschikking worden gesteld.


11. Intellectueel Eigendom
Het intellectueel eigendomsrecht van de website van Casa Reinders, berust bij Casa Reinders. Overnemen of verwerken hiervan zonder schriftelijke toestemming vooraf is niet toegestaan.

12. Toepasselijk Recht en bevoegd Recht
12.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Casa Reinders en de wederpartij is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Slechts de arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van de overeenkomsten van Casa Reinders voor het leveren van goederen en diensten aan haar klanten

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgemaakt op 1 februari 2022 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ’s-Hertogenbosch.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2024 Casa Reinders | sitemap | rss