Algemene voorwaarden ‘s – Hertogenbosch, 01 November 2012.

Gedeponeerde voorwaarden Kamer van Koophandel Noord Brabant van:

Holland Fresh Food B.V., ook handelend onder de naam Heerlijk & Eerlijk Delicatessen, is sinds 16 sept 2002, onder deze naam ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Noord Brabant

Onder nummer: 17148527

Bedrijfsgegevens:

Heerlijk & Eerlijk Delicatessen

Schout van Vertaingstraat 2

5237 TA, ’ s-Hertogenbosch

Nederland

BTW nr; NL81092297B01

Onderstaande voorwaarden stellen dat u akkoord gaat met de bestelling, onder de Algemene Voorwaarden van Heerlijk & Eerlijk Delicatessen. U bent bekend met de in de Klantenservice gegeven informatie die Heerlijk & Eerlijk Delicatessen u heeft verstrekt en gaat ermee akkoord dat u kennis heeft genomen van de genoemde prijzen, de genoemde bezorgkosten die u in rekening worden gebracht en de rechten en plichten die zowel u als Heerlijk & Eerlijk Delicatessen aangaan.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tot levering van goederen door Heerlijk & Eerlijk Delicatessen, welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via de online webshop van Heerlijk & Eerlijk Delicatessen, tussen Heerlijk & Eerlijk Delicatesen en wederpartij.

1.2 Door het verstrekken van een opdracht, als ook door aanvaarding van een door Heerlijk & Eerlijk gedaan aanbod, aanvaardt wederpartij steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene voorwaarden.

1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover Heerlijk & Eerlijk Delicatessen, deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering ter zake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.

1.4 Ook een e-mail bericht geldt in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke verklaring.

1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenkoop wordt bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen wederpartij en Heerlijk & Eerlijk Delicatessen, met betrekking tot roerende goederen, waarbij de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf

2. Aanbod en aanvaarding

2.1 Alle aanbiedingen door of namens Heerlijk & Eerlijk Delicatessen, op welke wijze dan ook gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.

2.2 Heerlijk & Eerlijk Delicatessen, is bevoegd elk aanbod na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen. Heerlijk & Eerlijk Delicatessen, heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien.

2.3 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van Heerlijk en Eerlijk Delicatessen, komt geen overeenkomst tot stand, doch heeft dat te gelden als een aanbod van de wederpartij.

2.4 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door Heerlijk & Eerlijk Delicatessen te zijn aanvaard indien en zodra Heerlijk & Eerlijk Delicatessen dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.5 Aanbiedingen en/of offertes van Heerlijk & Eerlijk Delicatessen gelden niet voor nabestellingen of nieuwe bestellingen.

2.6 Wederpartij heeft een aanbod van Heerlijk & Eerlijk Delicatessen aanvaard, indien hij op de website van Heerlijk & Eerlijk Delicatessen, zijn accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst.

2.7 Na een door wederpartij gedane bestelling zendt Heerlijk & Eerlijk Delicatessen een orderbevestiging, voorzien van een factuur.

3. Prijs

Heerlijk & Eerlijk Delicatessen hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief bezorgkosten.

4. Betaling

4.1 De betalingsconditie van de bestelde goederen is tegen contant bij levering op een afhaalpunt van Heerlijk & Eerlijk Delicatesen en bij levering op verzending, op vooruitbetaling , uitsluitend door storting of overmaking op een op de factuur vermelde rekening.

4.2 Onverminderd overigens aan Heerlijk & Eerlijk Delicatessen toekomende rechten, is wederpartij, in geval de wederpartij het verschuldigde bedrag niet tijdig en/of volledig betaalt, dan wel anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover Heerlijk & Eerlijk Delicatessen , van rechtswege in verzuim, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn.

4.3 Heerlijk & Eerlijk Delicatessen is gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten te verhalen op de wederpartij. De kosten worden berekend conform de "Staffel Kantonrechters" Rapport Voorwerk II. Het minimum bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten bedraagt € 37,00.

5. Levering

5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

Bij levering op een afleverpunt, zal de afhaaldag en tijden, op de orderbevestiging worden vermeld Bij levering op verzending, zal de bestelling binnen 24 uur na ontvangst van de betaling worden verzonden, met uitzondering van bestellingen geplaatst op vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen deze worden op de eerst volgende werkdag verzonden..

5.2 Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling te leveren, wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering op een afhaalpunt onder contante betaling, en op verzending, alleen na volledige betaling door wederpartij van het factuurbedrag.

5.4 Heerlijk & Eerlijk Delicatessen bepaalt de wijze van verzending en de verzendroute.

5.5 Op wederpartij rust een afnameplicht.

5.6 Vanaf het moment dat Heerlijk & Eerlijk Delicatessen goederen ter aflevering aanbiedt aan de vervoerder (bijvoorbeeld UPS, TNT, DHL ), berust het risico van tenietgaan of achteruitgang (o.a. beschadiging, verlies, diefstal) van de goederen bij de wederpartij. Indien er sprake is van consumentenkoop, berust dit risico bij de wederpartij vanaf de bezorging.

6. Controle en klachten

6.1 Wederpartij dient de goederen direct bij ontvangst te controleren.

6.2 Alle klachten bij levering op een afhaalpunt van Heerlijk & Eerlijk Delicatessen, dienen bij de overdracht van de bestelling worden gemeld, na aanname kunnen geen klacht(ten) meer worden

Ingediend.

6.3 Alle klachten bij levering d.m.v. verzending van Heerlijken Eerlijk, dienen binnen 24 uur, nadat wederpartij eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, per e-mail, of per post, schriftelijk te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en) en indien mogelijk met digitale foto..

Klachten kunnen schriftelijk per post of per e-mail, (info@heerlijkeneerlijk.com), te worden ingediend bij het vestigingsadres van Heerlijk & Eerlijk Delicatessen : Schout van Vertaingstraat 2 . 5237 TA, s-Hertogenbosch.

6.4 Goederen, waaromtrent wederpartij heeft gereclameerd, dienen zorgvuldig en ongebruikt, onvermengd en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op eerste verzoek van Heerlijk& Eerlijk Delicatessen voor nader onderzoek door heerlijk & Eerlijk Delicatessen

of een door haar aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld door verzending van de goederen aan Heerlijk & Eerlijk Delicatessen, op kosten van de wederpartij.

7. Bedenktijd & ontbinding

In geval van consumentenkoop heeft wederpartij gedurende zeven dagen na de ontvangst van het goed het recht de koop van houdbare producten te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. In dat geval dient wederpartij de goederen, ongeopend en ongebruikt, ten spoedigste en voor eigen rekening aan Heerlijk & Eerlijk Delicatessen retour te zenden. Heerlijk & Eerlijk Delicatessen, zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde, teruggeven.

8. Aansprakelijkheid

Heerlijk & Eerlijk Delicatessen is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die wederpartij en/of derden aan wie wederpartij de goederen ter beschikking stelt lijd(t)(en), tenzij er aan de zijde van Heerlijk& Eerlijk Delicatessen sprake is van opzet of grove schuld.

9. Partiële nietigheid, Afstand

Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door Heerlijk & Eerlijk Delicatessen, brengt dit niet mee dat Heerlijk & Eerlijk Delicatessen afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.

10. Persoonsgegevens, Bescherming

10,1. De door de afnemer bij opgave van een bestelling ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

10.2. De aan Heerlijk & Eerlijk Delicatesssen verstrekte gegevens, zullen niet aan derden verhuurd, verkocht of ter beschikking worden gesteld.

11. Intellectueel eigendom

11.1. Het intellectuele eigendomsrecht van de website van Heerlijk& Eerlijk Delicatessen, berust bij Heerlijk & Eerlijk Delicatessen. Overnemen of verwerken hiervan zonder schriftelijke toestemming vooraf is niet toegestaan.

12. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht

12.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Heerlijk & Eerlijk Delicatessen en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Slechts de arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van Heerlijk & Eerlijk Delicatessen voor het leveren van goederen en diensten aan haar klanten.

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt op 1 november 2012 en gedeponeerd bij de kamer van koophandel te ’s-Hertogenbosch.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2021 Casa Reinders | sitemap | rss